Houdt voedsel tot vijfmaal langer vers

Algemene voorwaarden

Holmes Products (Europe) Limited (“HPE”) beheert deze site (de “Site”) voor uw persoonlijk vermaak, informatie, onderwijs en communicatie. Kijkt u rustig rond op deze Site. U mag op deze Site getoond materiaal uitsluitend downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, mits u ook alle auteursrecht- en eigendomsaanduidingen die zich op dat materiaal bevinden intact laat. Het is u echter niet toegestaan om de inhoud van de Site, waaronder de tekst, beelden, audio en video, voor openbare of commerciële doeleinden te distribueren, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, herplaatsen, of gebruiken, zonder de schriftelijke toestemming van HPE. Uw toegang tot en gebruik van de Site zijn ook gebonden aan de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”) en aan alle toepasselijke wetten. Door toegang te krijgen tot en te browsen op de Site accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, (i) de Voorwaarden en stemt u ermee in dat alle mogelijke andere overeenkomsten tussen u en HPE hierdoor vervangen worden en niet van kracht zijn, (ii) dat u handelingsbekwaam bent om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, en (iii) indien u een vennootschap of andere entiteit bent, dat u de bevoegdheid hebt om die vennootschap of entiteit daartoe te verbinden.

 

Voorwaarden

1. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op de Site auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven, en niet gebruikt mag worden, behalve op de in deze Voorwaarden of in de tekst op de Site bepaalde wijze, zonder de schriftelijke toestemming van HPE. HPE verklaart of garandeert niet dat uw gebruik van het op de Site getoonde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan HPE.

2. Hoewel HPE zich in redelijkheid inspant om juiste en actuele informatie op de Site te plaatsen, geeft HPE geen garanties voor de juistheid van die informatie. HPE accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onjuistheden of weglatingen in de inhoud van de Site.

3. Uw gebruik van en browsen op de Site is op uw eigen risico. Noch HPE noch een andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of opleveren van de Site is aansprakelijk voor enige schade als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder beperking van het voorafgaande wordt alles op de Site aan u verstrekt “AS IS” ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. HPE NEEMT OOK GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDER EIGENDOM KUNNEN INFECTEREN VANWEGE UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, OF BROWSEN OP DE SITE OF HET DOOR U DOWNLOADEN VAN MATERIAAL, DATA, TEKST, BEELDEN, VIDEO OF AUDIO VANAF DE SITE. Wij maken u erop attent dat sommige jurisdicties een beperking van impliciete garanties niet toestaan, zodat sommige van de beperkingen hierboven mogelijk niet op u van toepassing zijn. Voor beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties verzoeken wij u om uw plaatselijke wetten te raadplegen. Niets in deze juridische kennisgeving zal de aansprakelijkheid van HPE uitsluiten of beperken voor: (i) schade die is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van HPE; of (ii) aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van het toepasselijk recht.

4. De Site is erop gericht om de gebruiker bij te staan met informatie over HPE’s producten. HPE is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of weglatingen in het materiaal, informatie of aanbevelingen die op deze Site worden verstrekt, noch voor schade die veroorzaakt wordt door uw beroep op informatie die op deze Site of een via een hyperlink verbonden site verkregen is.

Alle gebruikers wordt aangeraden om met een geautoriseerde HPE dealer te overleggen alvorens HPE producten te kopen.

5. Elke mededeling die of materiaal dat u naar de Site verzendt per e-mail of anderszins, waaronder alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet beschermd door enig eigendomsrecht. Alles wat u verzendt of plaatst, met uitzondering van uw persoonsgegevens, kan gebruikt worden door HPE, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of moederonderneming, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verveelvoudiging, openbaarmaking, doorgifte, publicatie, uitzending en plaatsing. Voorts is HPE vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in elke mededeling die u naar de Site stuurt te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten met gebruikmaking van die informatie.

6. Op de Site getoonde beelden van mensen of plaatsen zijn of eigendom van HPE, of worden gebruikt met toestemming van HPE. Het gebruik van deze beelden door u, of door iemand anders die door u gemachtigd is, is verboden, tenzij dit specifiek is toegestaan in deze Voorwaarden of elders op de Site specifiek daarvoor toestemming is gegeven. Elk onbevoegd gebruik van de beelden kan inbreuk maken op auteurswetten, merkenwetten, privacy- en publiciteitswetten, en wet- en regelgeving op het gebied van communicatie.

7. De merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk te noemen de “Handelsmerken”) die op de Site zijn afgebeeld zijn geregistreerde en ongeregistreerde Handelsmerken van Sunbeam Products, Inc., haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of moederonderneming en anderen. Niets op deze Site mag worden uitgelegd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of een recht om een op de Site getoond Handelsmerk te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Sunbeam Products, Inc., haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of moederonderneming of derden die eigendom kunnen zijn van de op de Site getoonde Handelsmerken. Uw misbruik van de op de Site getoonde Handelsmerken, of andere inhoud van de Site, behalve op de in deze Voorwaarden bepaalde wijze, is strikt verboden. Wij maken u er tevens op attent dat Sunbeam Products, Inc., haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of moederonderneming alle stappen zal ondernemen om haar intellectuele eigendomsrechten te handhaven voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, waaronder door middel van strafrechtelijke vervolging.

8. HPE heeft niet alle sites bekeken die naar deze Site linken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe pagina’s of andere sites die aan de Site gelinkt zijn. Wanneer u naar andere externe pagina’s of andere sites linkt, doet u dit op eigen risico.

9. Hoewel HPE van tijd tot tijd discussies, chats, posts, verzendingen, gastenboeken en dergelijke op de Site kan monitoren of beoordelen, is HPE daar geenszins toe verplicht, en neemt zij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de inhoud op dergelijke locaties, noch voor fouten, smaad, laster, omissies, onwaarheden, obsceniteit, pornografie, grof taalgebruik, gevaar, of onjuistheid van informatie die zich op die locaties op de Site bevindt. Het is u verboden om materiaal te plaatsen of te verzenden dat onrechtmatig, dreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, opruiend, of pornografisch is of dat grof taalgebruik bevat, of materiaal dat als een misdrijf kan worden aangemerkt of strafrechtelijk handelen aanmoedigt, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet. HPE zal haar volledige medewerking verlenen aan rechtshandhavende instanties of aan een gerechtelijk bevel dat HPE verzoekt of verplicht om de identiteit prijs te geven van personen die dergelijke informatie of materiaal plaatsen.

10. Software van deze Site is bovendien gebonden aan de exportbeperkingen van de Verenigde Staten. Software van deze Site mag niet worden gedownload of geëxporteerd (i) naar (of aan een burger of ingezetene van) Cuba, Iran, Soedan, Syrië, of een ander land waartegen de Verenigde Staten een embargo op goederen heeft; of (ii) personen die voorkomen op de Specially Designated Nationals van het U.S. Department of the Treasury of op de Denied Persons List van het U.S. Department of Commerce. Door de software te downloaden of te gebruiken verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder zeggenschap staat van, of een burger of ingezetene bent van een van deze landen, en dat u niet op een van deze lijsten voorkomt.

11. HPE kan deze Voorwaarden te allen tijde aanpassen en zal u op correcte wijze hiervan op de hoogte stellen. U bent gebonden aan dergelijke aanpassingen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om de dan geldende Voorwaarden te bekijken waaraan u gebonden bent.

12. Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het recht van Engeland. U onderwerpt zich aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechter.